homeFilozofia ASICS

Warunki sprzedaży i dostaw firmy ASICS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW 2011  firmy ASICS Polska Spółka z o.o.

1.    Definicje
 
1.1.    ASICS: „ASICS” oznacza ASICS Polska Spółka z o.o., użytkownika poniższych Ogólnych Warunków.
1.2.    Nabywca: „Nabywca” oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, do której ASICS kieruje ofertę oraz osobę fizyczną lub prawną, która składa zamówienie w ASICS, osobę fizyczną lub prawną, z którą ASICS zawiera umowę i ponadto osobę fizyczną bądź jednostkę prawną, z którą ASICS jest w jakikolwiek sposób związana prawnie, a także przedstawicieli, agentów, następców i spadkobierców prawnych wspomnianej osoby fizycznej bądź prawnej. ASICS wiążą jedynie umowy zawarte i inne zobowiązania poczynione przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli ASICS.
1.3.    Strony: Słowo „Strony” oznacza łącznie Nabywcę i ASICS.
1.4.    Produkty: Słowo „Produkt(y)” oznacza wszystkie produkty, pracę i usługi, które ASICS dostarcza Nabywcy, bądź które przedstawia w ofercie.
1.5.    Odpowiednio upoważniony przedstawiciel: „odpowiednio upoważniony przedstawiciel” oznacza przedstawicieli ASICS zarejestrowanych w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Izbę Handlową, a także wszelkie osoby posiadające pełnomocnictwo na piśmie od takich zarejestrowanych przedstawicieli, przy zastrzeżeniu ograniczeń zawartych w Rejestrze Handlowym bądź wspomnianym pełnomocnictwie. Nabywca potwierdza, że nie polega na przedstawieniach faktów przez ASICS, które nie są w taki sposób potwierdzone.
1.6.    Dni robocze: „Dni robocze” oznaczają dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem polskich świąt i wszystkich dni określonych jako dni wolne przez kierownictwo ASICS bądź przez warunki zatrudnienia ASICS.


2.    Stosowalność

2.1.    Poniższe Warunki Ogólne stosują się do wszystkich ofert ASICS, wszystkich zamówień od Nabywcy zaakceptowanych przez ASICS, wszystkich umów wynikających z nich bądź związanych z nimi, oraz wszystkich prawnie wiążących transakcji, dostaw i prac wykonanych przez ASICS, a także relacji prawnych powstałych w przyszłości między ASICS a Nabywcą.
2.2.    W zakresie, w jakim ASICS, w związku z powyższym, zawarł już inne umowy z Nabywcą, w tym umowę dystrybucji, postanowienia takich umów będą miały pierwszeństwo. Odstępstwa od niniejszych Warunków Ogólnych oraz dodatki do nich będą wiążące dla ASICS tylko, jeśli zostały wspólnie uzgodnione na piśmie.
2.3.    ASICS wyraźnie odrzuca ogólne warunki Nabywcy i/lub inne warunki, na które Nabywca zgadza się poprzez utrzymanie zamówienia, bądź poprzez przyjęcie potwierdzenia ASICS.
2.4.    Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważne bądź zostanie za takie uznane, pozostałe postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków bądź umów zawartych między Nabywcą a ASICS, do których stosują się niniejsze Warunki, pozostaną w mocy.


3.     Oferta

3.1.    Wszystkie oferty cenowe, specyfikacje cenowe i oferty ASICS są podawane bez zobowiązań, chyba że przeciwne stwierdzenie zostanie wyraźnie sformułowane na piśmie przez odpowiednio upoważnionego przedstawiciela ASICS.
3.2.    Umowa (sprzedaży) jest uważana za zawartą, jeśli ASICS potwierdzi na piśmie zamówienie złożone przez Nabywcę i/lub zrealizuje takie zamówienie. Jeśli Nabywca składa zamówienie bez poprzedzającej go oferty ze strony ASICS, spółka ASICS będzie zobowiązana jedynie wtedy, gdy potwierdzi zamówienie na piśmie w ciągu 10 dni roboczych bądź rozpocznie realizację takiego zamówienie w ciągu 10 dni roboczych. Strony odstępują od Artykułów 66 ust.  1 – 3 of Polskiego Kodeksu Cywilnego
3.3.    
3.4.    ASICS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji Produktów, które są wymagane w celu dostosowania się do odpowiednich przepisów prawa bądź wymogów Komisji Europejskiej.
3.5.    Wszelkie błędy i pominięcia urzędnicze i literowe w literaturze handlowej, ofertach cenowych, cennikach, fakturach bądź innych dokumentach wystawionych przez ASICS zostaną poprawione bez ponoszenia odpowiedzialności ze strony ASICS.


4.     Termin dostawy

4.1.    ASICS dostarczy Produkty w czasie określonym na piśmie w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia.
4.2.    ASICS może dostarczyć Produkty w ciągu 10 dni przed lub po zatwierdzonej dacie dostawy.
4.3.    Czas dostawy nie będzie się liczył. Dlatego też w przypadku opóźnienia się dostawy Nabywca musi zgłosić niewywiązywanie się ASCIS ze zobowiązań i przyznać spółce dodatkowy, rozsądny okres co najmniej piętnastu (15) dni roboczych dla wywiązania się ze zobowiązań.  Jeśli przedłużony termin zostanie przekroczony, Nabywca ma wyłączne prawo do rozwiązania umowy w związku z niedostarczeniem Produktów.
4.4.    Rozwiązanie umowy, o którym mowa w Artykule 4.3, może również dotyczyć Produktów już dostarczonych na podstawie tej samej umowy, pod warunkiem, że wspomniane Produkty, według umowy (zamówienia i/lub potwierdzenia zamówienia) zostaną dostarczone jako zestaw.
4.5.    W przypadku ważnego rozwiązania umowy, o którym mowa w Artykułach 4.3 i 4.4, Nabywca ma prawo zwrócić Produkty ASICS, na koszt i ryzyko ASICS, a także zażądać od ASICS zwrotu już dokonanych wpłat.


5. Dostawa i ryzyko

5.1.    Dostawa będzie dokonywana na zasadzie Ex Works (Incoterms 2000), chyba postanowiono inaczej na piśmie.
5.2.     Jeśli ASICS przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za dostawę, może zorganizować ją w sposób dla siebie dogodny. Spółka ASICS jest zobowiązana do odpowiedniego zapakowania Produktów.
5.3.    ASICS zastrzega sobie prawo do przygotowania i wykonania częściowych dostaw, a Nabywa jest zobowiązany do przyjęcia częściowych dostaw, chyba, że uzgodniono inaczej na piśmie. ASICS jest uprawniona do wystawienia Nabywcy oddzielnych faktur za takie częściowe dostawy, a Nabywca jest zobowiązany do opłacenia takich faktur, jak gdyby dotyczyły oddzielnych umów.
5.4.    Nabywca ma obowiązek odebrania Produktów w umówionym miejscu/miejscach, w czasie gdy są dostępne, nawet jeśli dostawa odbywa się później bądź wcześniej niż zostało to uzgodnione. Przyjęcie Produktów dokona się poprzez podpisanie potwierdzenia odbioru przez Nabywcę bądź ekipę odbierającą Produkty w imieniu Nabywcy.
5.5.    Jeśli Nabywca nie wykona zobowiązań, w tym, m.in.: odmówi przyjęcia dostawy bądź zaniedba zapewnienia ASICS niezbędnych informacji bądź instrukcji dotyczących dostawy, poniesie on dodatkowe koszty związane z dostawą (w tym, m.in.: dodatkowej dostawy, kosztów przechowywania i ubezpieczenia oraz wszelkich innych poniesionych kosztów, łącznie z wszelkimi stratami wynikającymi z takiego niewykonania zobowiązań).
5.6.    Jeśli Produkty zamówione przez Nabywcę są dostępne, ale nie zostaną przyjęte/odebrane, ASICS ma prawo:
a)    do dostarczenia Produktów wraz z pisemnym powiadomieniem od ASICS, w którym to przypadku Produkty od momentu wysłania takiego powiadomienia będą przechowywane na koszt i ryzyko Nabywcy, włącznie z ryzykiem spadku jakości, bądź
b)    do rozwiązania umowy z Nabywcą w całości bądź części w sposób opisany w Artykule 17 poniżej, a także do sprzedania i dostarczenia Produktów osobie/-om trzecim, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Nabywcy. W takim przypadku Nabywca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez ASICS z powodu nieprzyjęcia towaru przez Nabywcę, łącznie z wszelkim niedoborem poniżej ceny kontraktowej.
5.7     Ryzyko straty bądź uszkodzenia Produktów przechodzi na Nabywcę w dniu prawnej i/lub faktycznej dostawy Produktów do Nabywcy, zależnie od tego, które ma miejsce wcześniej, które to produkty w wyniku tego przechodzą pod kontrolę Nabywcę bądź strony trzeciej wyznaczonej przez Nabywcę, nawet jeśli prawo własności do Produktów nie zostało jeszcze przekazane.


6. Dostawa na żądanie

6.1.    ASICS może uzgodnić dostawę na żądanie z Nabywcą. Oznacza to, że Nabywca za jednym razem zamawia pewną liczbę Produktów, a następnie ustala, kiedy ASICS ma dostarczyć (na żądanie) określoną liczbę Produktów. Nabywca musi przyjąć całkowitą liczbę Produktów w określonym czasie, bądź w przypadku braku jego określenia – w ciągu trzech (3) miesięcy od zawarcia stosownej umowy sprzedaży.
6.3.    Jeśli Nabywca nie przyjmie całkowitej liczby Produktów w stosownym czasie od zamówienia, stosuje się warunki Artykułu 5.6.
6.4.    Jeśli Strony nie uzgodniły czasu, w którym Nabywca musi odebrać wszystkie Produkty, po trzech (3) miesiącach od zawarcia umowy ASICS ma prawo do pełnej zapłaty za łączną liczbę Produktów, uiszczonej przez Nabywcę, chyba że postanowiono inaczej na piśmie.


7. Ceny i fakturowanie

7.1.    Ceny podane przez ASICS w ofercie, potwierdzeniu zamówienia i umowie (sprzedaży) oparte są na dostawie Ex Works (Incoterms 2000) i nie zawierają podatku od sprzedaży i innych kosztów, chyba że ASICS postanowi inaczej na piśmie.
7.2.    Zapłata będzie dokonywana w walucie wskazanej na piśmie przez ASICS, bądź, w przypadku braku takiego wskazania, w EURO, chyba że postanowiono inaczej na piśmie. Za wszelkie oczywiste rozbieżności cenowe odpowiedzialność ponosi Nabywca, chyba że postanowiono inaczej na piśmie.
7.3.    ASICS zastrzega sobie prawo do obciążenia Nabywcy proporcjonalnym wzrostem cen, jeśli po zawarciu umowy bądź złożeniu zamówienia nastąpi wzrost jednego lub większej liczby czynników kształtujących cenę, w tym kosztów produkcji, wynagrodzeń, premii, cen surowców i wszelkich (dodatkowych) podatków bądź ceł nałożonych przez dowolny rząd.
7.4.    Postanowienia Artykułu 7.3 mają również zastosowanie, jeśli wspomniane zmiany w czynnikach kształtujących cenę są wynikiem okoliczności możliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy.
7.5.    Jeśli zastosowanie Artykułu 7.3 skutkuje podwyżką cen wynoszącą 10% lub więcej oryginalnej wartości faktury i wspomniana podwyżka nie wynika z prawa, Nabywca ma prawo do rozwiązania umowy listem poleconym w ciągu tygodnia po ogłoszeniu podwyżki uzgodnionej ceny przez ASICS; niewykonanie takiej czynności oznacza akceptację podwyżki przez Nabywcę. ASICS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku rozwiązania umowy przez Nabywcę zgodnie z powyższym Artykułem.
7.6.    Jeśli kwota netto faktury za złożone zamówienie jest niższa niż 1200 PLN, ASICS ma prawo do obciążenia Nabywcy maksymalną dodatkową opłatą 50 PLN  w związku z kosztami administracyjnymi. Jeśli Nabywca składa zamówienie wstępne lub wiele zamówień jednego dnia, na które kwota netto pojedynczej faktury nie przekracza 1200 PLN, stosuje się również dodatkową opłatę.
 

8.    Zapłata

8.1.    Nabywca musi uiścić zapłatę na podstawie kwoty netto w ciągu trzydziestu (30) dni od wystawienia faktury, bez uszczerbku dla prawa ASICS do zażądania zapłaty z góry przy sporządzaniu umowy, chyba że postanowiono inaczej na piśmie. W przypadku tego terminu czas jest istotny, gdyż po wspomnianym okresie zostanie stwierdzone, że Nabywca nie wywiązuje się ze zobowiązań. Dzień dokonania płatności oznacza datę, w której należna kwota zostanie zaksięgowana na koncie bankowym ASICS.
8.2.     Nabywca nie ma prawa powoływać się na kompensaty bądź prawa zawieszenia przeciwko roszczeniom Nabywcy przeciwko ASICS.  
8.3.     W przypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie, o którym mowa w Artykule 8.1, naliczane są odsetki umowne, równe półtora procent (1,5%) wartości niezapłaconej faktury miesięcznie, bądź odsetki ustawowe, stosownie do transakcji handlowych, jeśli te drugie są wyższe, przy czym część miesiąca będzie liczona jako pełny miesiąc, począwszy od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu zapłaty, o którym mowa w Artykule 8.1
8.4.     W przypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie, o którym mowa w Artykule 8.1, Nabywca pokryje dodatkowe koszty prawne w rozsądnej wysokości, poniesione dla uzyskania takiej zapłaty. Takie koszty będą w każdym wypadku obejmować koszty komornika, obsługi procesu i prawników. Pozasądowe koszty inkasa będą wynosić co najmniej 15% zaległej kwoty, minimum 1000 PLN.
8.5.     Zapłaty dokonywane przez Nabywcę zawsze służą do opłacenia wszystkich należnych odsetek i kosztów, a następnie do opłacenia wszystkich roszczeń w ramach umowy, których okres zaległości jest najdłuższy, nawet jeśli Nabywca twierdzi, że zapłata dotyczy innego roszczenia.
8.6.     ASICS przez cały czas zachowuje prawo do zażądania od Nabywcy przedpłaty bądź zapłaty COD (gotówka przy odbiorze towaru) za (część) kwoty zaległej, bądź zabezpieczenia, łącznie z nieodwołalną gwarancją bankową lub ubezpieczeniową, za wykonanie wszystkich zobowiązań w ramach tytułu umowy, jeśli Nabywca nie wykona zapłaty bądź, gdy ASICS ma powody do obaw, że Nabywca nie wykona na czas lub w pełni zapłaty w ramach odpowiedniej umowy.
8.7.     Jeśli Nabywca nie dokonał zapłaty bądź nie przedstawił zabezpieczenia lub nie dokonał płatności z góry, jak wspomniano w tym Artykule, ASICS może odmówić dostawy.
8.8.    Jeśli Nabywca dokonał przedpłaty lub nie zapewnił zabezpieczenia, określonego w Artykule 8.6, w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia od ASICS, ASICS może anulować zamówienie i domagać się odszkodowania od Nabywcy, w tym m.in. kosztów pokrewnych (takich jak koszty przechowywania czy ubezpieczenia, a także wszelkie inne poniesione koszty oraz straty wynikłe z przewinienia Nabywcy).


9    Wady/Reklamacje

9.1.    Nabywca będzie postępował zgodnie z instrukcjami ASICS dotyczącymi metod przechowywania i obchodzenia się z dostarczonymi Produktami. Przy odbiorze Produktów Nabywca musi sprawdzić, czy Produkty nie posiadają widocznych wad. Nabywca w szczególności sprawdzi, czy dostarczono właściwe Produkty i czy ich ilość jest zgodna z wcześniejszymi uzgodnieniami.
9.2.    Wszystkie widoczne wady należy zgłaszać ASICS na piśmie w ciągu dziesięciu dni roboczych od odbioru Produktów. Jeśli Nabywca ma możliwość odkrycia wad dopiero później (=wady ukryte), związane z nimi reklamacje należy zgłaszać ASICS na piśmie w ciągu 10 dni roboczych od odkrycia wad i od czasu, kiedy – w rozsądnym zakresie – powinny one zostać wykryte. Nabywca musi zgłaszać na piśmie reklamacje związane z Produktami bądź dostawą bezpośrednio do ASICS, dokładnie opisując rodzaj i podstawę reklamacji, dołączając jednocześnie zdjęcie odpowiedniego Produktu, stosowną listę zapakowanych elementów i numer faktury, bądź postępując zgodnie z odpowiednimi procedurami ASICS dotyczącymi wad, które mogą ulegać zmianie od czasu do czasu.
9.3.    Jeśli Produkty powstały na specjalne zamówienie zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez Nabywcę, ASICS nie odpowiada za wady w Produktach wynikające ze specyfikacji Nabywcy, a Nabywca przejmie od ASICS odpowiedzialność za wszelkie straty, odszkodowania i wydatki, poniesione w wyniku takich wad.  
9.4.    Prawo Nabywcy do składania reklamacji ze względu na wady lub braki wygaśnie, jeśli wadę bądź uszkodzenie zgłoszono zbyt późno lub rok po dostawie do Nabywcy, w zależności od tego, które wydarzenie nastąpi pierwsze, chyba że uzgodniono inny okres czasu. Nawet, jeśli Nabywca złoży zażalenie w przewidzianym czasie, będzie zobowiązany do zapłacenia i odebrania wszystkich Produktów dostarczonych w ramach złożonego zamówienia. Nabywca nie ma prawa do zawieszania wykonywania jakichkolwiek swoich zobowiązań względem ASICS.


10.         Siła wyższa

10.1.    ASICS nie odpowiada za jakiekolwiek straty poniesione przez Nabywcę w przypadku niewłaściwego wykonania zobowiązań bądź jego braku, jeśli były spowodowane wydarzeniami, które nie mogą być przypisane ASICS bądź to z powodu winy ASICS, na mocy prawa, porozumienia bądź przeważającej opinii ("siła wyższa").
10.2.    W rozumieniu tego Artykułu siła wyższa obejmuje, m.in.: strajki, brak surowców, awarie maszyn, pożar, wypadek, niepokoje społeczne, akcje protestacyjne bądź spory pracownicze, opóźnienia dostaw i problemy z transportem, oraz wszelkie pozostałe okoliczności poza rozsądną kontrolą ASICS. Powyższe okoliczności będą stanowić siłę wyższą zarówno dla ASICS, jak i dla jej dostawców.
10.3.    Każda ze Stron natychmiast powiadomi drugą Stronę na piśmie o zaistnieniu siły wyższej.
10.4.    Jeśli z powodu wystąpienia siły wyższej termin dostawy zostanie przekroczony o więcej niż 2 miesiące, każda ze Stron ma prawo do rozwiązania umowy bez powiadomienia o niewypełnieniu zobowiązań i interwencji sądowej.


11.    Gwarancja/Wysyłka zwrotna

11.1.    ASICS gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres 12 miesięcy od daty dostawy.
11.2.    ASICS podejmie wszelkie kroki dla zapewnienia, że dostarczone Produkty są identyczne z próbkami przedstawionymi Nabywcy. Jednakże różnice w jakości, ilości, szerokości, kolorze, wykończeniu, rozmiarze lub wykonaniu itp., uznawane za dopuszczalne w handlu lub nie do uniknięcia z przyczyn technicznych, nie są uważane za wady.
11.3.    Produkty będą uważane za zgodne, jeśli spełnią gwarancję z Artykułu 11.1. Wszelkie oświadczenia składane przez ASCIS lub w jej imieniu, dotyczące jakości, składu, możliwości zastosowania, cech i wykorzystania dostarczanych Produktów będą tylko częścią gwarancji ASICS, jeśli i w zakresie, w jakim ASICS potwierdziło na piśmie takie oświadczenia jako objęte gwarancją.
11.4.    Problemy jakościowe, wynikające z normalnego zużycia, użycia niefachowego, złego lub sprzecznego z instrukcjami ASICS, lekkomyślności, wypadku, niestosowania się do instrukcji konserwacji i/lub zwykłego utrzymania, bądź użycia w celach innych niż zwykłe, nie są wadami i nie są objęte gwarancją ASICS. Jeśli Nabywca przeprowadzi lub zleci przeprowadzenie napraw bądź zmian w trakcie okresu gwarancyjnego ustalonego przez ASICS bądź wynikającego z przepisów prawa, bez uprzedniej zgody ASICS, obowiązki gwarancyjne ASICS wygasną.
11.5.    Zobowiązania ASICS w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się do bezpłatnych napraw bądź bezpłatnej wymiany Produktu bądź jego części, do wyboru przez ASICS, w rozsądnym czasie ustalonym przez ASICS. Jeśli ASICS uzna, że wymiana lub naprawa Produktu nie są potrzebne lub są niemożliwe, ASICS zwróci kwotę zakupu wadliwego Produktu. Spółka ASICS nie jest zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań i/lub utraconego zysku. ASICS może zażądać od Nabywcy zwrotu wadliwych Produktów na koszt ASICS.
11.6.    Wszelkie spory co do tego, czy Produkty są wadliwe w rozumieniu niniejszego Artykułu, będą rozstrzygane poprzez wydanie wiążącej opinii przez niezależnego eksperta, wyznaczonego przez ASICS. Ekspert przekaże swoją decyzję na piśmie po wysłuchaniu Stron. Decyzja wspomnianego eksperta będzie wiążąca dla obu Stron. Koszty opłacenia eksperta i transportu Produktów zwróconych do ASICS, jeśli będzie to miało zastosowanie, będą pokryte przez stronę przegraną.  Jeśli Nabywca nie zgodzi się na wyznaczenie eksperta przez ASICS, prawo do gwarancji zostanie anulowane.
11.7.    Dostawa zwrotna w związku z reklamacją złożoną niezgodnie z Artykułem 9.2 jest niedozwolona. Jeśli Nabywca mimo wszystko zwróci Produkty niezgodnie z niniejszym Artykułem, bądź zwróci je bezpodstawnie, rzeczone Produkty, o ile nie zostały odrzucone przez ASICS, będą przechowywane do dyspozycji Nabywcy, na jego koszt i ryzyko, bez potwierdzenia zasadności reklamacji złożonej na tej podstawie.
11.8.    Nabywca ponosi koszty bezpodstawnego zwrotu Produktów Nabywcy przez ASICS, koszty zwrotu Produktów Nabywcy przez ASICS z powodu umieszczonych naklejek bądź oznaczeń bądź koszty zwrotu Nabywcy przez ASICS oddanych Produktów z powodu braku wcześniejszego zezwolenia ASICS na piśmie.
11.9.    ASICS nie ma obowiązku czy odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek wadami, jeśli płatność za Produkty nie została dokonana w terminie.
11.10.    ASICS nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie zwróconych Produktów, jeśli były dostarczone przez kuriera działającego zgodnie z instrukcjami Nabywcy.


12.       Zachowanie prawa własności

12.1      ASICS zachowa prawo do wszelkich Produktów dostarczonych Nabywcy, oraz takich, które mają być dostarczone Nabywcy, aż do pełnego uiszczenia zapłaty za wszystkie otrzymane Produkty, a także do uregulowania wszelkich zaległych kwot należnych ASICS od Nabywcy, dotyczących pracy wykonanej przez ASICS w związku z umowami sprzedaży oraz wszelkich roszczeń związanych z niewykonaniem takich umów przez stronę w stosunku do drugiej strony.
12.2    Produkty będą uważane za niezapłacone dopóki Nabywca nie przedstawi dowodu zapłaty.
12.3    Nabywca nie może przenieść praw własności ani zastawić Produktów, do których zachowano prawo własności. Nabywca ma jednak prawo do sprzedawania i przekazywania wspomnianych Produktów w ramach normalnej działalności. Powyższe zezwolenie straci moc, gdy Nabywca nie opłaci roszczeń, do których stosuje się zachowanie praw własności, uzyskuje tymczasowe moratorium lub ogłasza bankructwo.  Nabywca pod żadnym pozorem nie może użyć Produktów, do których zachowano prawo własności, do zabezpieczenia roszczeń stron trzecich. W zakresie, w jakim Nabywca nie zapłacił ASICS za Produkty, Nabywca będzie przechowywał wszelkie środki otrzymane w związku z Produktami w funduszu powierniczym w imieniu ASICS.
12.4    Chociaż całe ryzyko w związku z Produktami przechodzi na Nabywcę w momencie dostawy, Nabywca jest zobowiązany do ubezpieczenia Produktów w dobrej firmie ubezpieczeniowej na korzyść ASICS od ryzyka pożaru, kradzieży, uszkodzeń spowodowanych przez burzę i wodę w takim sensie, że polisa ubezpieczeniowa zawiera klauzulę zapewniającą objęcie ubezpieczeniem Produktów na rzecz (potencjalnie) zainteresowanych stron. Nabywca nie może zastawiać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ubezpieczyciela, w zakresie, w jakim odnoszą się one do Produktów, o których mowa w Artykule 1, na rzecz osób trzecich, ani wykorzystywać ich w charakterze zabezpieczenia w najszerszym znaczeniu tego słowa, na rzecz osób trzecich. Płatność w odniesieniu do uszkodzenia lub utraty wyżej wymienionych Produktów zastępuje odpowiednie Produkty.


13.    Odpowiedzialność

13.1    Z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy to śmierci lub obrażeń cielesnych, spowodowanych rażącym zaniedbaniem lub zamierzonym działaniem ASICS, ASICS i odpowiednio upoważnieni przedstawiciele ASICS nie są odpowiedzialni wobec Nabywcy za jakiekolwiek straty i szkody pośrednie, m.in. straty spowodowane opóźnieniami, utracone zyski, utracone obroty lub kary zapłacone przez Nabywcę.
13.2    W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność ASICS w stosunku do Nabywcy na podstawie lub w związku z zamówieniem lub umową sprzedaży nie przekroczy niższej kwoty spośród następujących: ceny sprzedaży Produktów, których dotyczy odpowiedzialność lub maksymalnej kwoty, na jaką ubezpieczona jest spółka ASICS, lub na jaką powinna być ubezpieczona, zgodnie ze zwyczajem panującym w branży.
13.3    Nabywca przejmie na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z Produktami dostarczonymi, lub z takimi, które mają być dostarczone.


14.    Odsprzedaż Produktów/własność intelektualna

14.1    W odniesieniu do produktów noszących zarejestrowany znak ASICS lub Onitsuka Tiger, zakupionych przez Nabywcę i dostarczonych przez ASICS, Nabywca powstrzyma się przed prowadzeniem aktywnej sprzedaży do grupy klientów, zarezerwowanej na wyłączność dla ASICS lub przydzielonej innemu Nabywcy.
14.2    Nabywca nie będzie wprowadzał jakichkolwiek zmian w Produktach, na których znajduje się zarejestrowany znak ASICS lub Onitsuka Tiger, w tym m.in. nie będzie wprowadzał jakichkolwiek zmian w logo znajdujących na Produktach, umieszczał naklejek lub naklejanych etykiet na Produktach, kodach EAN lub na opakowaniach, i przejmie pełną odpowiedzialność za wszelkie straty, roszczenia i wydatki, poniesione przez ASICS w wyniku naruszenia przez Nabywcę postanowień niniejszego Artykułu.
14.3    Wszelkie prawa własności intelektualnej w odniesieniu do Produktów lub materiałów przygotowanych lub dostarczonych przez ASICS pozostają w posiadaniu ASICS i/lub ASICS Corporation i/lub podmiotów zależnych ASICS, w zależności od przypadku.
14.4    Związane z ASICS znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, wzory, symbole, emblematy, slogany, znaki serwisowe, prawa autorskie, know-how, informacje oraz inne materiały identyfikujące, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane oraz podlegające i niepodlegające rejestracji, jak również wszelka ewentualna własność intelektualna, na którą licencja lub prawa do użytkowania zostały przyznane spółce ASICS, będą użyte przez Nabywcę tylko po uprzednim uzyskaniu upoważnienia na piśmie od ASICS, z uwzględnieniem instrukcji użytkownika i wytycznych ASICS.
14.5    Nabywca ASICS stale będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje i będzie zobowiązany do wykazywania umiejętności wyjaśniania i ochrony indywidualnego klienta przed niewłaściwym wykorzystaniem Produktów, przy uwzględnieniu faktu, że Produkty są przeznaczone do wykorzystania w branży sportowej i posiadają pewne specyficzne i techniczne cechy charakterystyczne, dostosowujące się do budowy indywidualnego użytkownika.
     

15.    Wytyczne jakościowe, dotyczące dystrybucji Produktów za pośrednictwem Internetu

15.1    Nabywca poinformuje ASICS, bez wyraźnej prośby ze strony ASICS w tej sprawie, o adresie strony internetowej (nazwie domeny), pod jakim prowadzona jest dystrybucja Produktów.
15.2    Strona internetowa Nabywcy będzie zaprojektowana w taki sposób, aby zawsze była zgodna z najnowszym stanem techniki i ze wszystkimi uregulowaniami prawnymi, odnoszącymi się do sprzedaży internetowej, szczególnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i sprzedaży na odległość. Strona internetowa będzie w najwyższym możliwym stopniu przyjazna dla użytkownika, co oznacza, m.in., że klient internetowy może za pośrednictwem strony internetowej sprawdzać status swojego zamówienia i uzyskiwać informacje dotyczące swojego zamówienia. Polityka Nabywcy dotycząca poczty elektronicznej będzie zawsze zgodna z zasadą „opt-in”.
15.3    Produkty ASICS będą wyłącznie prezentowane w specjalnie zaprojektowanej części strony internetowej. W części tej nie będą prezentowane jakiekolwiek inne marki lub Produkty innych producentów, lub też inne marki, natomiast produkty innych producentów będą prezentowane w taki sposób, który pomoże konsumentowi w dokonaniu świadomego wyboru między porównywalnymi produktami. Na prośbę Nabywcy ASICS dostarczy odpowiednie pliki tekstowe i graficzne, oraz inne środki pomocne w projektowaniu strony internetowej.
15.4    Jeśli dostępna będzie funkcja wyszukiwania, będzie ona umożliwiała w szczególności wyszukiwanie Produktów, które powinny być podzielone na kategorie, takie jak marka ASICS, nazwy produktów, kody produktów i korzyści ze stosowania produktów. Gdy w wynikach wyszukiwania pojawi się więcej niż jeden produkt, prezentowane produkty będą posortowane na odpowiednie grupy, takie jak sport lub aktywność, w której są używane, oraz typ lub poziom w obrębie danej aktywności.
15.5    Prezentacja i reklama Produktów będzie podkreślać techniczno-funkcjonalny wizerunek marki ASICS. Cechy charakterystyczne oferowanych Produktów będą opisane ze szczegółami. Jeśli chodzi o buty do biegów, informacja o tym, czy dany model nadaje się do konkretnego zastosowania, będzie podana zgodnie z opisem producenta; podkreślona będzie konieczność uzyskania opinii eksperta przy wyborze konkretnego modelu.
15.6    Na stronie internetowej ASICS pod adresem www.asics.com, lub też pod odpowiednim lokalnym adresem www.asics.xx będzie podany wyraźny link, umożliwiający klientowi uzyskanie dodatkowych informacji dotyczących aktualnych Produktów ASICS, a na każdej stronie produktu na stronie internetowej Nabywcy znajdować się będzie link do odpowiedniej strony produktu na stronie internetowej ASICS, oznaczony „Więcej informacji na temat [nazwa produktu] na stronie ASICS”.
15.7    Nabywca zagwarantuje klientom sklepu internetowego dostępność w normalnych godzinach pracy sektora handlu detalicznego (obecnie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00), odpowiednio wykwalifikowanego personelu, który może udzielać profesjonalnych rad za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej.
15.8    Na prośbę Nabywcy, ASICS udostępni pliki graficzne i szablony w ASICS-CI, zgodnie z układem strony internetowej ASICS pod adresem www.asics.com, które muszą być wykorzystane na zasadzie wyłączności w układzie specjalnie zaprojektowanej części strony internetowej, gdzie prezentowane są wyłącznie Produkty i żadne inne marki bądź Produkty innych producentów. Cześć ta będzie oznakowana jako „Sklep ASICS”; będą w niej oferowane co najmniej poniższe segmenty z wachlarza produktów ASICS: do biegania, do chodzenia i do uprawiania sportów w budynkach.
15.9    Przed uruchomieniem strony internetowej ASICS Nabywca umożliwi ASICS jej kontrolę i przekazanie życzeń dotyczących jej modyfikacji, które zostaną właściwie i rozsądnie rozważone przez Nabywcę.
15.10    Jeśli sklep ASICS zostanie zorganizowany na stronie internetowej Nabywcy, ASICS umieści link do sklepu ASICS Nabywcy na swojej stronie internetowej pod adresem www.asics.com lub na odpowiedniej lokalnej stronie internetowej, w sekcji „lokalizator sklepów”. Warunkiem koniecznym umieszczenia takiego linku jest spełnienie wymagań jakościowych ASICS przez stronę internetową Nabywcy. W tym względzie ASICS rezerwuje prawo do późniejszego usunięcia wszystkich list i linku do strony internetowej Nabywcy jeśli strona internetowa Nabywcy przestanie spełniać wymagania jakościowe.
15.11    Nabywca podporządkuje się wszelkim późniejszym instrukcjom lub zaktualizowanym wytycznym, odnoszącym się do sprzedaży internetowej, przesyłanym od czasu do czasu przez ASICS.

16.    Anulowanie zamówienia

16.1     Anulowanie zamówienia przez Nabywcę jest niedopuszczalne. ASICS może, według własnego uznania, zaakceptować anulowanie zamówienia, pod warunkiem, że nabywca spełni szczególne warunki, w tym m.in. zapłaci równowartość wszelkich strat i szkód, poniesionych przez ASICS lub zapłaci odpowiednią opłatę związana z anulowaniem zamówienia, w wysokości 10% całkowitej kwoty faktury.

17.    Niewywiązywanie się ze zobowiązań

17.1    Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków Ogólnych, jeśli Nabywca nie wypełnia jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy z ASICS lub też wypełnia je w sposób nienależyty lub nieterminowy, spółka ASICS może – po niezwłocznym poinformowaniu Nabywcy o takim fakcie na piśmie i wyznaczeniu rozsądnego terminu dodatkowego, w ciągu którego Nabywca ma możliwość wypełnienia swoich zobowiązań – zawiesić dalszą realizację umowy lub rozwiązać umowę w całości lub w części bez postępowania sądowego.
17.2    W przypadku złożenia wniosku o moratorium, upadłość, ustanowienie powiernictwa lub likwidacji spółki Nabywcy, jeśli Nabywca zakwestionuje lub naruszy jakiekolwiek prawo własności intelektualnej ASICS, lub jeśli ASICS obawia się, że Nabywca nie jest lub nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy i jeśli Nabywca nie przedstawi odpowiednich zabezpieczeń wykonania swoich zobowiązań, spółka ASICS, według własnego uznania, może zawiesić (dalszą) realizację umowy lub rozwiązać umowę z Nabywcą w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym bez procesu sądowego i noty dotyczącej niewypełniania zobowiązań, bez uszczerbku dla swojego prawa do występowania z roszczeniem o dodatkowe lub alternatywne odszkodowanie.
17.3    W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży przez spółkę ASICS, będzie ona uprawniona do rekompensaty za wszelkie wynikające z tego faktu szkody, których wysokość zostanie ustalona na pięćdziesiąt procent (50%) wartości faktury za dane Produkty, bez względu na prawo spółki ASICS do występowania z roszczeniem o odszkodowanie jeśli wysokość takiego odszkodowania przekracza ustalone odszkodowanie i/lub prawo do występowania z roszczeniem o zwrot kosztów pozasądowych, kosztów transportu i odsetek, zgodnie z ustaleniem w niniejszym dokumencie.
17.4    Jeśli ma miejsce jedno z wydarzeń, o których mowa w niniejszym Artykule, wszelkie roszczenia, z którymi spółka ASICS może występować w stosunku do Nabywcy na dowolnej podstawie, niezwłocznie stają się wymagalne.


18.    Sprawy różne

18.1    Prawa i obowiązki Nabywcy, wynikające z niniejszych ogólnych Warunków, są nieprzenoszalne i nie mogą być zastawione lub obciążone w jakikolwiek sposób.
18.2    Wszelkie dane uzyskane na podstawie umowy miedzy ASICS i Nabywcą będą gromadzone wyłącznie w celu przetworzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane takie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych ani przekazywane osobom trzecim.


19.    Spory i stosowane prawo

19.1    Wszystkie umowy, do których niniejsze Ogólne Warunki stosują się w całości lub w części, podlegają prawu polskiemu
19.2    Nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
19.3    Wszelkie spory dotyczące ofert, ofert cenowych i umów między ASICS i Nabywcą, do których stosują się niniejsze Warunki, bez względu na ich nazwę, a które nie mogą zostać rozwiązane w drodze wspólnych konsultacji, zostaną przedłożone właściwemu sądowi w Polsce z pominięciem jakichkolwiek innych sądów. Spółka ASICS nadal będzie mogła wnieść pozew przeciwko Nabywcy do sądu, który byłby sądem właściwym, gdyby nie obowiązywał niniejszy Artykuł 19.3.

 

 

>